ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තනතුරු පුරප්පාඩු

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පවතින කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ පුරප්පාඩු සඳහා නිලධරයන් බඳවා ගැනේ. ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය ප්‍රකාරව අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන අතර අයදුම්පත් බාර ගනු ලබන අවසන් දිනය 2019.06.20වේ. එදිනට හෝ එදිනට පෙර හෝ ලැබෙන පරිදි ලේකම්, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, අංක 15/5, බාලදක්ෂ මාවත, කොළඹ 03 යන ලිපිනයට ලැබෙන සේ නිවැරදිව සකස් කරන ලද අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය.

වැඩි විස්තර සහ ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය මෙම නිවේදනය අවසානයේ දක්වා ඇත.

අයදුම්පත හා විස්තරය මෙතැනින් භාගත කර ගන්න