විරුසුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතිය

පසුබිම

එක් එක් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය අඛණ්ඩව සොයා බැලීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. ඒ අනුව මාසික, තෛමාසික ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම මගින් අදාල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන්හි ප්‍රගතිය විමසා, අවශ්‍යතා සොයා බැලීමද සිදු කෙරේ. විරු සුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතියට පසුබිම් වන්නේද 2016 අගෝස්තු 20 වන දින ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී විෂයභාර අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති එවැනි රැස්වීමකි. එම රැස්වීමේදි හෙළිදරව් වූ තොරතුරු පාදක කර ගනිමින්, ක්‍රියාන්විතයේදී මියගිය රණවිරුවන්ගේ ළඟම ඥාතීන් හා ආබාධිත රණවිරුවන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් ඉලක්ක කරගනිමින් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ සංකල්පයක් ලෙසින් ῾විරු සුමිතුරු᾿ නිවාස ව්‍යාපෘතිය එළිදැක්විණි. මෙය ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා රණවිරු සේවා අධිකාරිය, නිවාස අමාත්‍යාංශය, නිවාස අධිකාරිය හා ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘතියක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබේ.

 

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

5.2.1 ක්‍රියාන්විතයේදී දිවිදුන් රණවිරුවන්ගේ ළඟම ඥාතීන්

5.2.2 ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වු රණවිරුවා හා එම පවුල්

 

සපුරාලීමට අපේක්ෂිත නිවාස ඉලක්කය

විරු සුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ දිවයින පුරා පදිංචියට සුදුසු පූර්ණ නිවාස 1950 ක් ඉදිකරනු ලබන අතර ,පදිංචියට සුදුසු මට්ටමින් අවසන් නොකළ අර්ධ නිවාස 1700ක් ද වශයෙන් සමස්ථ නිවාස 3650ක් ඉදිකර රණවිරුවන් වෙත භාරදීමට අපේක්ෂිතය.

 

ව්‍යාපෘති කාලය හා වාර්ෂික ඉලක්කය

විරුසුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතිය 2017 වසරේ සිට ඉදිරි සිව් වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කොට අවසන් කිරීමට නියමිතය.

2017ජූලි මස 05 දා රණවිරුවන්ට හිමිකම් ප්‍රදානය කරමින් ඇරඹි විරුසුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතිය මේ වසරේ වාර්ෂික ඉලක්කය නිවාස 913කි. ඒ පුර්ණ නිවාස 488ක් හා අර්ධ නිවාස 425ක්ද වශයෙන් සාදා නිමකිරීමට නියමිතය.

 

ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම

2017 වර්ෂය සඳහා රු.මි. 798 ක් සහ 2018, 2019, හා 2020 වර්ෂ සඳහා රු.මි. 2394ක් වශයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇත.

 

සබැඳි වෙබ් අඩවිMOD


OCDS


SLA


SLN


SLAF


SLP


SLC


CSF

KDU