විශ්‍රාමික රණවිරු සුභසාධක වැඩපිලිවෙල

දැක්ම

"විශ්‍රාමික රණවිරුවා රටට සම්පතක් කිරීම"

මෙහෙවර

"ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකීයභාවය සහ ‍භෞමික අඛණ්ඩතාවය රැක ගැනීම සඳහා උරදුන් විශ්‍රාමිකව වෙසෙන ත්‍රිවිධ හමුදා , පොලිස් හා සිවිල් රක්ෂක බලකා සාමාජිකයන් ගේ දැනුම , කුසලතා හා අත්දැකීම් රටේ සමාජ , ආර්ථික හා සංස්කෘතික ප්‍රගමනයට සහ ඔවුන්ගේ ජීවිත ඉහලට ඔසවා තැබීමට දායක කර ගැනීම."

විශ්‍රාමික රණවිරු සුභසාධන ව්‍යාපෘතිය

පසුබිම

මේ ගෙවී යන්නේ පශ්චාත් යුද සමයයි. රට තුළ සාමය සහ සහජීවනය යළි කෙමෙන් කෙමෙන් ස්ථාපනය වෙමින් පවතී. ශ්‍රි ලංකාව සීඝ්‍රයෙන් සංවර්ධන ඉලක්ක කරා පියමනින පසුබිමක් තුළ ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් අඩු වයස් සීමාවන් විශ්‍රාම ගැන්වෙන විශ්‍රාමික රණවිරුවන් රටේ ජාතික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය තුළ සක්‍රියව යොදා ගැනීම වඩාත් ප්‍රතිඵලදායී වේ . ඔවුන්ගේ ශ්‍රම ශක්තියද කඩිනම් සංවර්ධන ප්‍රවාහයට දායක කර ගැනීම වඩාත් ඵලදායීය යන්න හඳුනාගත් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිඳුන් එම සංකල්පය විශ්‍රාමික රණවිරු සුභසාධන ව්‍යාපෘතිය තුළින් බල ගැන්වීය.

ඒ අනුව ත්‍රිවිධ හමුදාවන්හි සේවා කාලය අවුරුදු 22ක් සම්පූර්ණ වීම මත හෝ එකම නිලයක රැඳි සිටිය හැකි උපරිම සේවා කාලය ඉක්මවිම මත විශ්‍රාම ගන්නා ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයන්ගේ සේවය රාජ්‍ය සේවයෙහි පුරප්පාඩු සඳහා කොන්ත්‍රාත් සහ තාවකාලික පදනම මත නැවත ලබා ගැනීමට රජය තීරණය කරන ලදී. මෙම නිලධාරීන් අතරින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ඉංජිනේරු , වෛද්‍ය , මිණුම්, හෙද , පරිපූරක , අතුරු වෛද්‍ය සේවා , කාර්මික , තාක්ෂණික හා ක්‍රීඩා ආදී විවිධ වෘත්තීය මෙන්ම තාක්ෂණික නිපුණතාවලින් හා විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍යකින් හෙබි වයස 42-45 වයස් සීමාවේ පසුවන අයවෙති.

මේ සඳහා එක් එක් ක්ෂේත්‍රයන්හි ප්‍රවීණත්වය උසුලන අයදුම්පත් කරුවන් අතරින් අයදුම්පත් කැඳවා රැකියාගත කොට තිබේ.මෙම ක්‍රියාවලිය රාජ්‍ය හා පෞද්ලගික අංශයන්හි දායකත්වය තුළින් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලබන වැඩසටහනකි.

 


අරමුණු

  • විශ්‍රාමික ආරක්ෂක සේවා සාමාජිකයින් වෙනුවෙන් දේශීය විදේශීය රැකියා අවස්ථා හඳුනා ගැනීම හා යොමු කිරීම.

  • රැකියාභිමුඛ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධීකරණ කිරීම.

  • සමාජ පිළිගැනීම වර්ධනය කිරීම.

  • රක්ෂණ ක්‍රමයක් තුළින් විශ්‍රාමික දිවිය සවිබල ගැන්වීම.

  • ප්‍රීතිමත් විශ්‍රාමික දිවියක් සැලසුම් කර ගැනීමට සහය වීම.

 

 

රණවිරු සුභසාධක අංශය 2016-09-26 ප්‍රගතිය.

 

2016.09.26 දිනට ලැබී ඇති අයදුම් පත්.

 


Total Application Count
 

ARMY

NAVY

AIR FORCE

TOTAL

Online

408

76

130

614

Postal

2848

517

245

3610

Total

3256

593

375

4224

         

WEB APPLICATION

Category

Army

Navy

Air Force

Total

Agriculture

430

51

26

507

Civil Engineering

231

75

59

365

Education

256

63

52

371

Electronic / Electrical / Computer

269

49

50

368

Health

288

34

48

370

Hotel and Tourism

277

54

43

374

Maintenance

472

104

67

643

Other

2103

374

188

2665

Product

177

19

29

225

Technology and Engineering

143

100

73

316

Total

4646

923

635

6204

 

 

 

2016.07.08 දින රැකියා පුරප්පාඩු විස්තර එවන ලෙස සියලුම අමාත්‍යංශ ලේකම් වරුන් වෙත යවන ලද ලිපියට පිලිතුරු එවා ඇති ආයතන.

 

පුරප්පාඩු ඇති බව දන්වා එවා ඇති ආයතන.

 

1. ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.

2. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය.

3. කදුරට ගම්මාන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය.

4. ශ්‍රී ලංකා පරමානු බලශක්ති නියාමන සභාව.

5. අධිකරණ අමාත්‍යාංශය.

6. ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය.

7. රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය.

8. මිණුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව.

9. විදුලිබල හා පුනර්ජනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය.

10. නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය.

11. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව.

12. ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව.

13. පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය.

14. ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව.

15. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය.

16. ජාතික තරුණ සේවා සභාව.

17. ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනය.

18. ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව.

19. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය.

20. වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව.

 

 

පුරප්පාඩු නොමැති බව දන්වා එවා ඇති ආයතන.

 

1. ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.

2. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්.

3. මෝටර් රථ ප්‍රවාහනදෙපාර්තමේන්තුව.

4. ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව.

5. ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව.

6. විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍යාංශය.

7. විද්‍යා,තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය.

8. මිනිස් බල සහ රැකීරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව.

9. ජාතික ගමණාගමන කොමිසම් සභාව.

10. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය.

11. විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය.

12. රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව.

13. ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලය.

 

2016-09-26 දිනට එවා ඇති විස්තර අනූව රාජ්‍ය අංශයේ ඇති පුරප්පාඩු.

 

අමාත්‍යාංශය

වෛද්‍ය

වෛද්‍ය රසායනාගාර තාක්ෂණික

ඖෂධ වේදී

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය

කාර්මික නිළධාරී

කාර්මික ශිල්පී

තාක්ණගුවන් විදුලි නිළධාරී

තාක්ෂණික සහයක

එකතුව

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

     

01

408

   

59

468

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

       

01

   

01

02

කදුරට ගම්මාන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය

       

03

     

03

ශ්‍රී ලංකා පරමානු බලශක්ති නියාමන සභාව

       

01

   

01

02

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය.

     

02

03

     

05

මිණුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

         

02

   

02

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය.

26

06

01

03

       

36

විදුලිබල හා පුනර්ජනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය.

     

01

       

01

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

02

   

01

01

     

04

                   

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව.

     

01

   

16

 

17

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව.

       

02

     

02

ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව.

       

03

     

03

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය.

             

01

01

වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව.

       

05

     

05

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය.

             

03

03

එකතුව

28

06

01

09

427

02

16

65

554

 

 

 

 

 

 

 

 

පුරප්පාඩු එවා ඇති ඉහත සදහන් ආයතන වල පුරප්පාඩු සදහා සුදුසුකම් ඇති නිලධාරීන්ගේ නාමලේඛණ පහත සඳහන් ආයතන වෙත යවා ඇත.

 


අමාත්‍යාංශය

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව.

ඉංජිනේරු නිලධාරී

තාක්ෂණ නිලධාරී

තාක්ෂණ සහයක

තාක්ෂණ ගුවන් විදුලි නිළධාරී

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.

 

50

   

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය.

 

01

01

 

කදුරට ගම්මාන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය.

 

03

   

ශ්‍රී ලංකා පරමානු බලශක්ති නියාමන සභාව.

 

01

01

 

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය.

02

03

   

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව.

01

01

   

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව.

 

02

   

ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව.

 

03

   

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය.

   

03

 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව.

 

01

 

16

වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

 

05

   

විදුලිබල හා පුනර්ජනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය.

01

     

 

 

 

 

පෞද්ගලික ආයතන වල පුරප්පාඩු සදහා සුදුසුකම් ඇති නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛණ පහත සඳහන් ආයතන වෙත යවා ඇත.

 

ආයතනය

සුදුසුකම් ලැබූ නිලධාරීන් ගණන.

ඉංජිනේරු අංශය

තාක්ෂණ නිලධාරී

තාක්ෂණ සහයක

හෙද

හෙද සහයක

විදුලි කාර්මික

නඩත්තු අංශය.

පරිඝණක අංශය.

ආර් එන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පුද්ගලික සමාගම.

 

34

76

         

ඉංජිනේරු සහ ලැබොරටරි සේවා පුද්ගලික සමාගම.

 

34

76

         

සන්කෙන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පුද්ගලික සමාගම.

 

34

76

85

       

සීමාසහිත ගාල්ල සමුපකාර රෝහල.

     

85

       

නවලෝක රෝහල.

     

85

 

24

25

82

ස්මාට්ස් හෝම් පුද්ගලික සමාගම.

 

34

76

         

සී/ස ලක්දිව ඉංජිනේරු (පුද්ගලික) සමාගම.

03

             

සබැඳි වෙබ් අඩවිMOD


OCDS


SLA


SLN


SLAF


SLP


SLC


CSF

KDU