පින්තූර ගැලරිය

ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය 2017

2018 නව වසරට ආසිරි පතමින් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සිව් වැදෑරුම් ආයතන සමඟ රාජකාරි ආරම්භ කිරීම

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය හා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය එකාබද්ධව නව වසරේ රාජ්‍ය ප්‍රතිඥාව ලබාදීමේ උත්සවය

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් වැඩ භාර ගැනීම

විරුසුමිතුරු නිවාස ව්‍යාපෘතිය

ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ ඉදිරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිලිබද විශේෂ වැඩමුළුව - 2017

විශ්‍රාමික රණවිරු රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණය

විශ්‍රාමික රණවිරුවන් සදහා පලමු අදියරේ පත්වීම් ලිපි ප්‍ර‍දානය ජනපති සුරතින්

2016-10-07

2016-10-04

2016-06-05

2016-05-26_4

2016-05-26_3

2016-05-26_2

2016-05-26_1

2016-05-10

2015-05-29