සියලුම අයදුම්පත් රැකියා ක්‍ෂේත්‍ර වර්ගීකරණයන්ට අනූව

Catagory
Army
Navy
Air Force
Total
Agriculture 521 55 60 636
Civil Engineering 302 78 76 456
Education 324 69 100 493
Electronic / Electrical / Computer 319 55 102 476
Health 363 38 68 469
Hotel and Tourism 346 58 98 502
Maintainance 561 110 122 793
Other 2610 406 489 3505
Product 218 19 60 297
Technology and Engineering 174 110 178 462