සියලුම අයදුම්පත් රැකියා ක්‍ෂේත්‍ර වර්ගීකරණයන්ට අනූව

Catagory
Army
Navy
Air Force
Total
Agriculture 521 54 60 635
Civil Engineering 302 78 76 456
Education 323 68 100 491
Electronic / Electrical / Computer 317 55 102 474
Health 363 38 68 469
Hotel and Tourism 346 58 98 502
Maintainance 561 109 122 792
Other 2608 404 489 3501
Product 218 19 60 297
Technology and Engineering 174 109 178 461