සියලුම අයදුම්පත් රැකියා ක්‍ෂේත්‍ර වර්ගීකරණයන්ට අනූව

Catagory
Army
Navy
Air Force
Total
Agriculture 521 54 60 635
Civil Engineering 302 78 76 456
Education 322 68 100 490
Electronic / Electrical / Computer 316 55 102 473
Health 363 38 68 469
Hotel and Tourism 346 58 98 502
Maintainance 560 109 122 791
Other 2607 404 489 3500
Product 218 19 60 297
Technology and Engineering 174 109 178 461