අප අමතන්න

ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා

ඇමතුම් විස්තර

ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති සහ ආරක්‍ෂක අමාත්‍ය

අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා

 

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය

රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමා
අංක 15/5, බාලදක්ෂ මාවත, කොඹ 03.
දු.අ. : +94 11 2333340

 

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

එන්.කේ.ජී.කේ. නැම්මවත්ත මැතිතුමා
දු.අ. : +94 11 2432 784

 

අතිරේක ලේකම්

අයි.ටී. වීරසිංහ මෙනවිය
දු.අ. : +94 11 2421 438
ෆැ : +94 11 2421 438

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දිනේකා ජයසූරිය මිය 
දු.අ. : +94 11 2430 860
ෆැ : +94 11 2322 363

 

සහකාර ලේකම්

ඒ.ඩී.එමි.පී. මුණසිංහආරච්චි මහත්මිය
දු.අ. : +94 11 388282
ෆැ : +94 11 2333 929

 

ගණකාධිකාරී

කේ.එල්. නිශාන්ති මෙනවිය
දු.අ. : +94 11 2322 581

 

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂක (සැලසුම්)

 
දු.අ. : +94 11 322140

 

සබැඳි වෙබ් අඩවිMOD


OCDS


SLA


SLN


SLAF


SLP


SLC


CSF

KDU